Wstęp do orędzi czwatkowych
„Proszę was, szczególnie z tej parafii [w Medziugorju], byście żyli według moich orędzi i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie”
(1 marca 1984)
.

„Pragnę was dzień po dniu przyoblekać w świętość, dobroć, posłuszeństwo i miłość Bożą, byście dzień po dniu byli piękniejsi i bardziej przygotowani dla swojego Pana. Drogie dzieci, słuchajcie i przeżywajcie moje orędzia. Pragnę was prowadzić”
(24 października 1985)
.

Królowa Pokoju od początku objawień poprzez widzących przekazuje orędzia. Jednak niespełna trzy lata po tym, jak rozpoczęła się ukazywać, w początkach marca 1984 roku, ogłasza parafii w Medziugorju swój szczególny zamiar dawania orędzi: „W każdy czwartek powiem specjalne orędzie dla was”. Po wstępnym czasie objawień, teraz, poprzez swoje orędzia, które będzie co czwartek przekazywała przez Mariję, Matka Boża w sposób szczególny pragnie wezwać całą parafię w Medziugorju do nawrócenia i odnowienia wiary.

Jednakże już od początku, kiedy Matka Boża dawała te orędzia, wiadomo było, że są one skierowane nie tylko do parafian, ale są także wezwaniem dla przybywających do parafii pielgrzymów oraz przez nich dla całego świata. Parafię jako pierwszą Matka Boża wzywa do nawrócenia, by przez świadectwo parafian, żyjących orędziami Matki Bożej, Jej orędzia właśnie mogły trafić do pielgrzymów, mogły być szerzej znane w świecie. Choć jednak to najpierw parafia jest wezwana do otwarcia się na plany Matki Bożej, na nawrócenie i zbawienie, to jednak również my wszyscy jesteśmy w dalszej kolejności wezwani do tego wszystkiego, do czego wezwana jest parafia.

Orędzia czwartkowe są więc wezwaniem dla każdego, kto styka się z Medziugorjem. Niosą w sobie uniwersalne przesłanie Matki Bożej, są początkiem szczególnej drogi duchowej, na którą Maryja chce wprowadzić wierzących. Jest to droga życia orędziami. Królowa Pokoju nieustannie powtarza w orędziach: „Żyjcie w pokorze orędziami, które wam daję” (27 lutego 1986), „wzywam was, byście podążali za wszystkimi orędziami, które wam przekazuję” (20 listopada 1986). Upomina parafian, że nie przyjmują jej orędzi, że nie są ich świadomi, prosi, by je realizować, by je zakorzenić w sercu. Słowa te odnoszą się do wszystkich nas.

Żyjąc orędziami jesteśmy przez Matkę Bożą prowadzeni do Jej Syna. Maryja wzywa nas: „Otwórzcie serca i oddajcie swoje życie Jezusowi” (23 maja 1995), „zjednoczcie się z Jezusem” (20 lutego 1986).

W orędziach znajduje się wiele szczegółowych wezwań Matki Bożej, która chce obudzić w nas wiarę, która pragnie, byśmy się nawracali. Wzywa nas do modlitwy, w tym szczególnie różańcowej i rodzinnej, do modlitwy nieustannej, do spowiedzi, do przeżywania Mszy Świętej, do postu o chlebie i wodzie, do umieszczenia Pisma Świętego na widocznym miejscu w rodzinach i do czytania go. Swoimi matczynymi radami prowadzi nas krok po kroku ku świętości.

Ostatnie orędzie czwartkowe Matka Boża przekazała w styczniu 1987 roku, kiedy stwierdziła że od tego czasu będzie przekazywała orędzia nie co czwartek, lecz dwudziestego piątego dnia miesiąca. Orędzia te stanowić będą kontynuację wezwania zawartego w orędziach czwartkowych.