Tajemnice medziugorskie

„Istnieją tajemnice”

Matka Boża w swoich orędziach wzywa przede wszystkim do nawrócenia oraz modlitwy. Kieruje do nas liczne zachęty i napomnienia, abyśmy pogłębili naszą wiarę i życie duchowe. Niemniej Królowa Pokoju mówi widzącym także o pewnych wydarzeniach dotyczących Kościoła i świata, które dopiero nastąpią – przekazuje im tajemnice dotyczące przyszłości.

Docelowo każdy z widzących ma otrzymać po dziesięć tajemnic. Troje widzących – Mirjana, Ivanka oraz Jakov – znają już wszystkie, pozostali – Ivan, Marija i Vicka – mają ich ujawnionych po dziewięć.

Królowa Pokoju przypomina o tajemnicach, ich istnienie przynagla nas do modlitwy.

„Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, czego one dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno!” (28.01.1987).

Tajemnice medziugorskie są kontynuacją tajemnic danych przez Matkę Bożą w Fatimie.

„Wzywam was do wyrzeczeń przez dziewięć dni, by w ten sposób z waszą pomocą zrealizowało się wszystko, co pragnę zrealizować poprzez tajemnice, które rozpoczęłam w Fatimie” (25.08.1991).

Nie można w żaden sposób lekceważyć faktu, iż objawienia Matki Bożej z Medziugorja pozostają w związku z przyszłością ludzkości i przyszłością Kościoła. Wpisują się one w historię zbawienia. Nie są miałkim wezwaniem do jakiejś pobożności – są zapowiedzią wielkich wydarzeń, które wstrząsną światem.

„To jest szczególny czas”

Czas, w którym żyjemy, jest szczególny.

„Módlcie się, byście zrozumieli znaki tego czasu. To jest szczególny czas” (25.08.1993).

Matka Boża wyraźnie mówi, iż obecnie świat oddala się od Boga, że dzisiaj w szczególny sposób szatan działa na ziemi.

„Teraz, jak nigdy dotąd, szatan chce pokazać światu swoje haniebne oblicze, przez które chce zwieść jak najwięcej ludzi na drogę śmierci i grzechu” (25.09.1991).

„(…) szatański plan nad tą ziemią, która z każdym dniem jest dalej od Boga” (25.10.2008).

Matka Boża mówi nawet:

„Nadeszła godzina, kiedy szatan ma prawo działać z całą siłą i mocą. Obecna godzina jest «godziną szatana»” (1984-1985).

„(…) teraz, kiedy szatan jest uwolniony z łańcucha” (1.01.2001).

Nasze czasy to jednak też szczególny „czas łaski” – czas obecności Matki Bożej, która wskazuje drogę prowadzącą do Jej Syna, przypomina prawdy Ewangelii i nauczania Kościoła, prowadzi do głębokiego życia duchowego.

„To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go” (25.04.2007), „w tym czasie łaski wzywam was do duchowej odnowy” (25.05.2000), „wzywam was, byście otworzyli bramy swojego serca Jezusowi” (25.01.1995).

„Oto czas łaski i nawrócenia. Trzeba go dobrze wykorzystać” (25.10.1985).

Matka Boża ponagla nas: „Nie zwlekajcie” (25.10.1993), „dzieci, nie ociągajcie się” (2.05.2007).

W tym czasie powinniśmy bez zwłoki wybrać Boga i wejść na drogę zbawienia, by żyć szczęśliwie i znaleźć się w raju, by nie iść za szatanem, który prowadzi do grzechu, śmierci i piekła.

„Przebudźcie się z męczącego snu waszej duszy i powiedzcie Bogu z całej siły «tak»” (25.03.2001).

Ku temu prowadzi nas Matka Boża. Pragnie wyrwać nas z zakusów szatana, który cały czas próbuje nas zwieść i zniewolić. Prowadzi nas ku Bogu.

Władza szatana zostanie zniszczona

Matka Boża mówi, że ten czas, gdy szatan działa w świecie w szczególny sposób, nie potrwa długo, jest ograniczony.

„Przepraszam cię za to, ale musisz zdawać sobie sprawę, że szatan istnieje. Pewnego dnia stanął przed tronem Bożym i poprosił o pozwolenie na wystawienie Kościoła na próbę przez pewien czas. Bóg pozwolił wystawić Go na próbę przez jeden wiek. Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie zniszczona 27. Już teraz zaczyna tracić władzę i stał się agresywny. Niszczy małżeństwa, roznieca podziały wśród księży, wywołuje obsesje, zabójstwa. Musicie się przed tym chronić postem i modlitwą – przede wszystkim modlitwą wspólnotową. Noście przy sobie poświęcone przedmioty. Trzymajcie je w waszych domach, zacznijcie na nowo używać wody święconej” (przed 26.12.1982).

Cytowane powyżej orędzie wydaje się odnosić do znanej historii z życia świętego papieża Leona XIII. Pewnego dnia w 1884 roku po skończeniu swojej Mszy Świętej, w czasie, gdy modlił się w dziękczynieniu podczas kolejnej Mszy, odprawianej przez swojego sekretarza, sam miał proroczą wizję. Słyszał dwa głosy dochodzące z okolic tabernakulum, jeden nieprzyjemny i pyszny (szatana), a drugi łagodny (Chrystusa). Głosy dialogowały: „Mogę zniszczyć Twój Kościół!” – „Możesz? Więc spróbuj tego dokonać!” – „By to uczynić potrzebuję więcej czasu i więcej władzy” – „Ile czasu? Ile władzy?” – „Od siedemdziesięciu pięciu do stu lat i większej władzy nad tymi, którzy się mi oddają” – „Masz czas. Masz władzę. Czyń z nimi, co chcesz”. Papież ułożył po tej wizji dobrze znaną modlitwę do św. Michała Archanioła, która przez kilkadziesiąt lat była odmawiana po każdej Mszy Świętej, aż do drugiej połowy XX wieku.

Wiadomo więc, iż poprzez tajemnice władza szatana zostanie zniszczona – „ kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie zniszczona” (1982) – nie jest jasne jednak, w jaki sposób. Gdybyśmy to wiedzieli, to być może, znając powagę mających nastąpić wydarzeń, przyśpieszylibyśmy swoje nawrócenie.

„Wróćcie do modlitwy! Nie ma nic ważniejszego! Chciałabym, by Pan pozwolił mi poinformować was choć trochę o tajemnicach, ale On już udziela wam wielu łask” (28.01.1987).

„Mój aniele, módl się za niewierzących. Ludzie będą sobie rwać włosy, brat będzie błagał brata, będzie przeklinał swoje minione życie, przeżyte bez Boga. Będą żałować za grzechy, ale będzie za późno. Teraz jest czas na nawrócenie” (15.08.1985).

„Będę modlić się do mojego Syna, by nie karał świata, ale błagam was, nawracajcie się! Nie możecie sobie wyobrazić tego, co się stanie, ani tego, co Ojciec Przedwieczny ześle na ziemię. Dlatego, nawracajcie się! Wyrzeknijcie się wszystkiego, czyńcie pokutę” (24.06.1983).

Ujawnienie tajemnic i pergamin

Mirjana wybrała franciszkanina o. Petara Ljubičića, któremu na dziesięć dni przed wypełnieniem się każdej tajemnicy wyjawi jej treść, po czym razem będą modlić się i pościć o chlebie i wodzie przez siedem dni. Na trzy dni przed wskazaną datą wypełnienia się tajemnicy o. Petar z kolei wyjawi ją światu.

Większość tajemnic, które Matka Boża przekazuje widzącym, jest identyczna dla każdego widzącego, tylko pojedyncze tajemnice różnią się od siebie.

Mirjana otrzymała od Matki Bożej szczególny pergamin. Jest to jakby kartka papieru formatu A4, zrobiona jednak z jakiegoś nieziemskiego materiału. Pergamin ma otrzymać o. Petar, aby mógł dowiedzieć się z niego o treści tajemnic – w swoim czasie będzie mógł odczytać z niego tajemnice, każdą na dziesięć dni przed jej wypełnieniem się.

Pierwsze tajemnice – ostrzeżenia dla Medziugorja i świata

Widzący nie mówią bezpośrednio o treści tajemnic, tak jak prosiła ich o to Matka Boża, jednak z różnych orędzi, wywiadów i wypowiedzi możemy dowiedzieć się pewnych aspektów dotyczących nie tyle samej treści tajemnic ile jej charakteru bądź wydarzeń im towarzyszących.

Pierwsza tajemnica. Mirjana relacjonuje swoje objawienie: [Matka Boża] pokazała mi, jak na filmie, wypełnienie się pierwszej tajemnicy: stan smutku i opłakany obraz świata po tym pierwszym ostrzeżeniu. „Wstrząs jednej części świata”41, uściśliła (25.10.1985).

Ojciec Petar, który ma wyjawić światu tajemnice, wyjaśnia: „Wiem, że pierwsze trzy tajemnice związane są z Medziugorjem. Pierwsze dwie tajemnice będą napomnieniami i wielkim ostrzeżeniem, potwierdzą wobec świata, że Matka Boża ukazywała się w Medziugorju i że widzący mówili prawdę”.

Matka Boża wskazuje w przytoczonym orędziu na szczególne oddziaływanie tajemnicy wobec pewnej części świata, a ojciec Petar wskazuje na Jej związek z Medziugorjem.

Niemniej, jak w sposób oczywisty daje o tym znać Mirjana w wywiadzie z listopada 1985 roku, pierwsza tajemnica w jakiś sposób będzie dotyczyć całego świata: jest konieczna, żeby trochę wstrząsnąć światem; sprawi, że świat zatrzyma się i zacznie myśleć. Mirjana wskazuje też, że tajemnica będzie trwała krótką chwilę, będzie to coś, o czym każdy wszędzie natychmiast usłyszy, coś co „wyraźnie mówi samo za siebie”. Na pytanie, czy będzie jak katastrofa (kataklizm), odpowiada: Nie będzie niczym tak wielkim jak to; to przyjdzie później; pierwsze dwie tajemnice nie są tak ciężkie i przykre; mam na myśli, że owszem, są ciężkie, ale nie tak, jak pozostałe. Ojciec Petar pyta, czy będzie miała charakter zewnętrzny czy bardziej duchowy, Mirjana odpowiada: Różny, różny. Będzie widzialna.

Wielki znak

Trzecia tajemnica to nadprzyrodzony, trwały znak, który na potwierdzenie objawień zostanie dany na Wzgórzu Objawień w Medziugorju. Widzący prosili Matkę Bożą o znak już w pierwszych dniach, aby ludzie mogli im uwierzyć, że to Ona naprawdę się im objawia. Maryja najpierw jednak tylko dodawała widzącym odwagi i uśmiechała się. Dopiero w kolejnych dniach obiecała zostawić znak.

Ojciec Janko Bubalo wypytywał Vickę na temat znaku (Tisuću susreta s Gospom u Međugorju, Jesla 1985):

Janko: „Gdzie Matka Boża zostawi ten znak?”

Vicka: Na Podbrdo. Na miejscu pierwszego objawienia.

Janko: „Czy ten znak będzie na niebie czy na ziemi?”

Vicka: Na ziemi.

Janko: „Czy wystąpi, pojawi się na raz, czy będzie się pojawiał pomału?”

Vicka: Na raz.

Janko: „Czy każdy będzie mógł go ujrzeć?”

Vicka: Będzie mógł, ktokolwiek przyjdzie.

Janko: „Czy ten znak będzie tymczasowy czy trwały?”

Vicka: Trwały (…)

Janko: „A czy ten znak będzie mógł ktoś zniszczyć?”

Vicka: Nikt nie będzie mógł.

Janko: „A dlaczego Matka Boża ten znak tutaj zostawia?”

Vicka: By pokazać ludziom, że jest Ona tutaj między nami.

Matka Boża poleca jednak nie zwlekać z nawróceniem do czasu pojawienia się znaku.

„Nawet kiedy zostawię znak, wielu ludzi nie uwierzy. Wiele osób tylko przyjdzie i pokłoni się. Ale lud musi się nawrócić i pokutować! Nie czekajcie na znak z nawracaniem się, bo dla wielu może być zbyt późno” (21.07.1981).

Vicka powtarza: (…) Ciężko będzie miał ten, kto ze swoim nawróceniem będzie czekał do znaku (…) przyjdzie wielu, może się i pokłonią przed tym znakiem, ale nie będą wierzyć.

Matka Boża mówi, iż trzecia tajemnica, znak, „będzie dany na zakończenie objawień” (4.09.1981). Mowa jest tutaj najprawdopodobniej o codziennych objawieniach, ponieważ Matka Boża obiecała też tym widzącym, którym przestała się już objawiać codziennie, że będzie się im objawiać do końca ich życia raz w roku.

Niemniej jeszcze po zrealizowaniu się tej tajemnicy, jak przekazuje nam widząca Vicka, jeden z widzących, nie widomo kto, będzie miał codzienne objawienia.

Czas oczyszczenia i kary

Tajemnice od czwartej do dziesiątej dotyczą oczyszczenia oraz kary dla świata.

Siódma tajemnica, jak mówi Mirjana, została złagodzona dzięki postom i modlitwom.

Także ósma tajemnica została złagodzona przez wstawiennictwo Maryi:

„Modliłam się; kara została złagodzona. Powtarzane modlitwy i posty łagodzą kary Boże” (6.11.1982).

Tajemnice dziewiąta i dziesiąta są ciężkie i dotyczą kary dla świata, która jest nieodwołalna, ponieważ nie możemy się spodziewać, że cały świat się nawróci.

„Przyśpieszcie wasze nawrócenie…”

Matka Boża ponagla:

„Przyśpieszcie wasze nawrócenie. Nie czekajcie na zapowiedziany znak. Dla tych, którzy nie wierzą, będzie już zdecydowanie za późno, by się nawrócili. Wy, którzy wierzycie, nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę” (wiosna 1983).

Najważniejsze jest nasze nawrócenie i modlitwa.

„Wzywam was, byście od podstaw zaczęli zmieniać swoje życie i zdecydowali się na nawrócenie. Nie słowami, ale życiem” (25.10.1992).

„Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy i pokuty” (26.07.1984).

Mirjana ponagla nas: Nawróćcie się tak szybko, jak to możliwe. Otwórzcie wasze serca na Boga.

„Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się!” (5.04.1984).