Zasadnicze wezwania Matki Bożej

Bóg

Jeden jest Bóg. „Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara” (29.06.1981), „musicie wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg i tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus” (1984).

Miłość Boga. „Nie jesteście świadomi, jak wielką miłością Bóg was miłuje” (28.03.1988), „Bóg jest miłością!” (2.03.2006).

Decyzja przyjęcia Boga. „Zdecydujcie się poważnie na Boga, ponieważ wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg jest nieprzemijający!” (25.05.1989). „Nie oszukujcie się, że możecie bez Niego, ani kroku, dzieci moje” (2.09.2006), „wzywam was do całkowitego oddania się Bogu” (25.03.1989), „zdecydujcie się od dzisiaj na poważnie poświęcić czas Bogu” (25.10.1989).

Bóg na pierwszym miejscu. „Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił (25.02.2005). „Umieśćcie Boga w swoich rodzinach na pierwszym miejscu, by On dał wam pokój i by was obronił” (25.12.1991).

Tylko w Bogu jest zbawienie. „Bóg pragnie was zbawić i zsyła wam orędzia przez ludzi, przyrodę i liczne rzeczy (…), byście zrozumieli, że powinniście zmienić kierunek waszego życia” (25.03.1990). „Bóg, wasz Ojciec, jest jedyną drogą, prawdą i życiem” (2.02.1990), „bez Niego nie ma przyszłości ani radości, a nade wszystko nie ma zbawienia wiecznego” (25.04.1997), „Bóg jest bezgranicznym dobrem” (2.11.2007).

Przymioty i tytuły Boga. Trójca Święta. „Najwyższy” (25.10.1994), „Wszechmogący” (29.03.1984), „Stworzyciel” (25.08.1988), „Pan” (3.01.1985). Ojciec. „Wierzcie i módlcie się, aby Ojciec pomnożył w was wiarę” (25.04.1988). Jezus, Syn Boży. „Chrystus” (20.12.1984), „Zbawiciel” (25.09.1993), „Król nieba i ziemi” (25.12.2006), „Król Pokoju” (25.12.2009). Duch Święty. „Módlcie się, by Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości.” (25.06.2005).

„Bóg (…) przychodzi z pomocą wszystkim” (4.03.1982). „Pragnę (…), by Bóg był wszystkim dla każdego z was” (25.09.1989).

Wiara

Potrzeba wiary. „Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu” (25.02.2000), „najważniejsze jest wierzyć” (1983 lub wcześniej), „wiara jest podstawą, z której wszystko wypływa” (31.12.1981).

Wiara świata. „Światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela” (25.03.1997). „Trzeba, żeby świat się zbawił, kiedy jest jeszcze czas, niech mocno modli się i niech ma ducha wiary” (29.11.1981).

Rozbudzenie wiary. „Moje dzieci! Czyż nie widzicie, że wiara zaczyna gasnąć i że jest koniecznym rozbudzić wiarę w ludziach?” (21.01.1982). „Wielu ludzi chodzi do kościoła tylko z przyzwyczajenia. Trzeba rozbudzić wiarę” (wiosna 1982). „Jest wielu z ludu chrześcijańskiego, którzy żyją jak poganie. Wciąż jest zbyt mało prawdziwych wierzących” (1984-1985), „szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary” (5.06.2011).

Pogłębianie naszej małej wiary. Dar wiary. „Wy, którzy wierzycie, nawracajcie się i pogłębiajcie waszą wiarę” (wiosna 1983). „Zachęcam was, małe dzieci, byście jeszcze bardziej żyli swoim życiem wiary, bo jesteście jeszcze słabi i nie jesteście pokorni” (25.09.2010), „małe dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie jesteście świadomi, jak bardzo, a mimo to nie jesteście gotowi, aby prosić Boga o dar wiary” (25.08.2002), „modlę się przed Bogiem, aby dał wam dar wiary” (25.11.2005), „nie ustawajcie w modlitwie o dar wiary” (2.10.2007).

Doświadczenia i umocnienie w wierze. „To jest czas waszej próby” (2.03.2012). „Bóg chce doświadczyć w szczególny sposób, by (…) mógł umocnić w wierze” (11.04.1985).

Stałość w wierze. „Nie ustępujcie. Strzeżcie waszej wiary” (10.11.1981). „Zachowujcie mocną wiarę” (23.11.1981), „wiara jest jedyną, która w próbach życiowych da wam siłę” (2.10.2008). „By lud wierzył i wytrwał w wierze” (28.06.1981).

Przykład i świadectwo. „Niech wasza wiara będzie zachętą dla innych, by mocniej wierzyli i miłowali” (25.12.2001). „Nie narzucajcie niewierzącym swojej wiary. Pokazujcie im ją swoim przykładem i módlcie się za nich” (2.02.1990), „radośnie dawajcie świadectwo waszej wiary” (25.10.2009). „Wzywam was, byście stali się moimi świadkami, żyjąc w wierze swoich ojców” (25.09.1988).

Głoszenie wiary. Apostołowie wiary. „Nikt nie może wam przeszkodzić w głoszeniu wiary w Jezusa. Trzeba głęboko wierzyć” (2.09.1981), „tylko przez modlitwę możecie stać się i wy prawdziwymi apostołami wiary, kiedy w prostocie i na modlitwie żyć będziecie wiarą” (25.03.1997).

„Najpiękniejszą z modlitw jest «Wierzę w Boga»” (1983 lub wcześniej).

Pokój

Wezwanie do pokoju. „Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się! Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi” (26.06.1981).

Poszukiwanie pokoju. „Dążcie do pokoju i szukajcie go, a Bóg jest prawdziwym pokojem” (25.12.1988). „Nie szukajcie daremnie pokoju i szczęścia w niewłaściwych miejscach i w niewłaściwych rzeczach. (…) Jedynie w imię mojego Syna doświadczycie w sercu prawdziwego szczęścia i pokoju” (18.03.2000). „Jeśli nie ma pokoju, módlcie się, a otrzymacie go” (25.10.2001).

Jezus pokojem, Królem Pokoju. Tylko w Bogu jest pokój. „Jezus jest pokojem” (25.12.2005), „Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może dać wam pokój, którego szukacie” (25.12.1995). „On, który jest Królem nieba i ziemi, On jest waszym pokojem. Nikt wam, małe dzieci, nie może dać pokoju tak jak On, który jest Królem Pokoju” (25.12.2006), „nie pozwalajcie, by szatan panował nad wami przy pomocy fałszywego pokoju i szczęścia” (2.10.2003), „tylko w Bogu jest prawdziwy pokój” (25.01.2000).

Maryja Królową Pokoju. „Jestem Królową Pokoju” (6.08.1981). „Przybyłam tu jako Królowa Pokoju i chcę ubogacić was swoim matczynym pokojem. (…) wszystkich pragnę poprowadzić ku pokojowi, który daje tylko Bóg i którym ubogaca każde serce” (25.07.1990), „pragnę was napełnić pokojem, radością i miłością Bożą” (20.06.1985).

Modlitwa, przebaczenie, spowiedź. „Bez modlitwy nie ma pokoju” (6.09.1984), „modlitwa jest fundamentem waszego pokoju” (25.06.1997). „Jeśli pragniecie kroczyć ze mną ku pokojowi Bożej miłości, musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie” (2.09.2010). „Nie możecie, małe dzieci, urzeczywistniać pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi” (25.01.1995).

Życie pokojem, niesienie pokoju światu. „Byście swoim pokojem pomogli innym przejrzeć i by zaczęli szukać pokoju. Wy jesteście, drogie dzieci, pełni pokoju i nie możecie pojąc, co to jest niepokój” (25.09.1986). „Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go jak kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym” (25.02.2003). „Wzywam was, byście byli apostołami pokoju” (25.06.2009), „byście zawsze nieśli zgodę i pokój” (31.07.1986). „Bądźcie tymi, którzy niosą pokój” (25.06.1993). „Wzywam was, małe dzieci, byście byli pokojem, gdzie jest niepokój” (25.02.1995). „Dajcie świadectwo pokoju wobec każdego serca i bądźcie tymi, którzy niosą pokój w tym niespokojnym świecie” (25.09.2001).

Pokój na całym świecie. „Wzywam was, byście stali się tymi, którzy niosą mój pokój i dają świadectwo o nim – w tym niespokojnym świecie. Niech pokój zapanuje na całym świecie, który jest niespokojny i tęskni za pokojem” (25.07.1990). „Pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój!” (25.02.1991). „Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi” (25.12.1990).

Błogosławieństwo Pokoju. „Umieśćcie Boga w swoich rodzinach na pierwszym miejscu, by On dał wam pokój i by was obronił. Nie tylko od wojny, ale by was i w pokoju ochraniał od każdej napaści szatańskiej” (25.12.1991), „módlcie się, byście przez modlitwę ochronili się Bożym błogosławieństwem pokoju” (25.01.1991), „proście Pana pokoju, by ochraniał was swoim płaszczem i by wam pomógł zrozumieć wielkość i znaczenie pokoju w waszych sercach. Tak będziecie mogli szerzyć pokój z waszych serc na cały świat” (25.12.1990).

„Żyjcie pokojem” (22.06.2012).

Nawrócenie

„Wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które dałam tutaj” (25.02.1996). „Nawróćcie się, nawróćcie się! Nawróćcie się!” (5.04.1984).

Nawrócenie świata. „Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę ku Niemu, który jest początkiem i końcem wszelkiego bytu” (25.06.2007). „Mój Syn bardzo cierpi, ponieważ świat się nie nawraca. Niech świat się nawróci i niech się pojedna” (26.09.1983). „Przyszłam, by wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni. Potem nie będę objawiać się więcej na ziemi” (2.05.1982), „pragnę być z wami, aby nawrócić i pojednać cały świat” (26.06.1981). „Wielu się nawróciło, ale wielu nie chce się nawrócić. Módlcie się!” (25.03.1984).

Codzienne osobiste nawracanie się. „Wzywam was, byście od podstaw zaczęli zmieniać swoje życie i zdecydowali się na nawrócenie. Nie słowami, ale życiem” (15.10.1992). „Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni, ponieważ wasze życie musi stać się codziennym nawracaniem się” (25.02.1993).

Konkret i decyzja nawrócenia. Małe dzieci, żądacie znaków i orędzi, a nie widzicie, że Bóg wzywa was przez każdy wschód słońca o poranku, byście nawrócili się i wrócili na drogę prawdy i zbawienia. Wiele mówicie, małe dzieci, a mało czynicie dla waszego nawrócenia. (25.09.1998). „Przyśpieszcie wasze nawrócenie” (wiosna 1983), „was, małe dzieci, wszystkich wzywam, byście się dzisiaj na nowo zdecydowali na nawrócenie” (25.03.1995), „otwórzcie swoje serca i od nowa więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem” (25.04.2000).

Dar nawrócenia serca. „Wstawiam się za wami przed Bogiem, by dał wam dar nawrócenia serca” (25.12.1989), „módlcie się o nawrócenie waszego serca” (25.12.2001).

Pełne nawrócenie. „Wzywam was do pełnego nawrócenia, które jest trudne dla tych, którzy nie wybrali Boga. Wzywam was, drogie dzieci, do pełnego nawrócenia w Bogu” (25.01.1988).

„Raduję się waszym nawróceniem” (25.04.1988).

Modlitwa

Nierozłączność modlitwy i nawrócenia. „Dzień w dzień wzywam was do nawrócenia. Bo jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić, że się nawracacie” (25.06.1992). „Wzywam was na nowo, byście się zdecydowali na modlitwę, ponieważ w modlitwie będziecie mogli żyć nawróceniem” (25.07.1996), „otwórzcie się na modlitwę i proście Boga o nawrócenie waszych serc” (25.04.2002).

W modlitwie jest Bóg. „Bóg jest blisko was w modlitwie i przez modlitwę” (25.07.2000).

Modlitwa Matki Bożej a nasza modlitwa. „Modlę się za każdego z was i ofiarowuję was Bogu” (25.12.1987), „pragnę nauczyć was modlić się” (12.06.1986). „Wzywam was wszystkich, byście przybliżyli się do mnie przez modlitwę” (25.12.1993).

Otwartość na modlitwę. „Otwórzcie się i zacznijcie się modlić” (20.03.1986), „wzywam was, byście otworzyli się na modlitwę” (25.06.1996), „jest wielu nawet takich (…), którzy się nie modlą, i moje Serce jest smutne” (4.10.1984), „przyjmijcie modlitwę z powagą” (25.11.1998), „zacznijcie się przemieniać przez modlitwę” (24.04.1986). „Wróćcie do modlitwy! Nie ma od niej nic ważniejszego” (28.01.1987). „Niech modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych rodzinach” (1.11.1984).

Modlitwa w ciągu dnia. „Niech wasz poranek zaczyna się od porannej modlitwy, a wieczór kończy się dziękczynieniem” (25.08.1995), „w ciągu dnia znajdźcie czas, kiedy możecie w spokoju i pokorze modlić się i spotkać z Bogiem Stworzycielem” (25.11.1988), „wzywam was, byście cierpliwie zdecydowali się przeznaczyć czas na modlitwę” (25.07.1994), „niech wasz dzień będzie wypełniony modlitwą” (25.10.2002).

Akty strzeliste. „Wzywam was, byście krótkimi i żarliwymi modlitwami wypełnili wasz dzień” (25.07.2005).

Wszyscy powinniśmy się modlić. „Zachęcajcie najmłodszych do modlitwy” (7.03.1985), „szczególnie młodzież (…), niech będzie bardziej zaangażowana w swoje modlitwy” (26.07.1984). „Starzy są ważni w rodzinie. Zachęcajcie ich, by się modlili” (24.04.1986).„Zachęcajcie się, małe dzieci, wzajemnie do modlitwy i miłości” (25.12.2001).

Modlitwa sercem. „Wzywam was do szczerej modlitwy sercem, by każda wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem” (25.12.1987), „wzywam was do modlitwy sercem, a nie z nawyku” (2.05.1985). „Prawdziwa modlitwa pochodzi z głębi waszego serca, z waszego cierpienia, z waszej radości, z waszej prośby o przebaczenie grzechów” (2.02.2011). „Pragnę prowadzić was do modlitwy sercem. Tylko tak zrozumiecie, że wasze życie jest puste bez modlitwy. Odkryjecie sens swojego życia, kiedy odkryjecie Boga w modlitwie” (25.07.1997).

Wiara, piękno modlitwy. „Najpiękniejszą z modlitw jest «Wierzę w Boga»” (1983 lub wcześniej), „wszystkie modlitwy są dobre, jeśli odmawiane są z wiarą” (1983 lub wcześniej), „kiedy się modlicie jesteście o wiele piękniejsi, jak kwiaty, które po zejściu śniegu ukazują swoje piękno i wszystkie kolory stają się nie do opisania” (18.12.1986), „przez modlitwę można osiągnąć wszystko” (13.02.1982).

Potrzeba wielkiej modlitwy. „Módlcie się, aby Duch Święty natchnął was duchem modlitwy, byście się więcej modlili. Ja, wasza Matka, mówię wam, że się mało modlicie” (9.06.1984). „Pragnę, aby każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu” (25.09.1990), „módlcie się nieustannie” (25.03.2000), „niech wam, drogie dzieci, modlitwa będzie codziennym pokarmem” (30.05.1985), „by wasz dzień był tylko modlitwą i oddaniem się Bogu” (4.09.1986), „proszę tylko o żarliwą modlitwę” (8.09.1981).

Wytrwałość w modlitwie. „Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy i pokuty” (26.07.1984), „bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwach!” (14.01.1985). „Pytacie się, po co aż tyle modlitwy. Rozejrzyjcie się, drogie dzieci, a zobaczycie, jak wielki grzech zawładnął tą ziemią. Dlatego módlcie się, by Jezus zwyciężył” (13.09.1984). „Kiedy mówię: «módlcie się, módlcie się, módlcie się», nie tylko chcę wam powiedzieć, byście zwiększyli liczbę godzin modlitwy, ale także, byście wzmocnili pragnienie modlitwy i bycia w kontakcie z Bogiem, i byście byli w ciągłym modlitewnym stanie umysłu” (26.06.1984).

Życie a modlitwa. „Nie znużcie się modlitwą” (25.06.2002). „Wzywam was: odnówcie modlitwę” (25.10.2004), „w modlitwie oddajcie siebie Jezusowi” (11.08.1984), „módlcie się tak, aby modlitwa zwyciężała w waszych sercach w każdym momencie” (2.05.1985), „niech modlitwa będzie dla was jak powietrze, którym oddychacie, a nie obciążenie” (25.07.2007), „niech modlitwa będzie dla was życiem” (25.09.1987), „módlcie się, dopóki wasze życie nie stanie się modlitwą” (25.08.1998), „niech wasze życie będzie nieustanną modlitwą” (25.09.2010).

Radość, łaska, błogosławieństwo. „Modlitwa jest tym, czego ludzkie serce pragnie” (25.11.1994), „módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością” (25.11.1999), „modlitwa będzie dla was radością: jeśli rozpoczniecie, nie znudzi was, bo będziecie się modlić z radości” (20.03.1986), „przez modlitwę, małe dzieci, otrzymacie radość i pokój. Przez modlitwę jesteście bogatsi w łaskę Bożą” (25.08.1989), „przez modlitwę odkryjecie miłość” (25.04.1995), „przez modlitwę będziecie mieć błogosławieństwo” (25.03.1995), „niech modlitwa wypływa z waszego serca jak świeża woda ze źródła” (25.08.1999), „modlitwa jest, by poznać szczęście” (20.10.1984).

„Niech modlitwa zapanuje na całym świecie!” (25.08.1989). „Dziękuję wam za wszystkie modlitwy!” (5.09.1985).

Pokuta

Konieczność pokuty. „Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy i pokuty” (26.07.1984), „lud musi się nawrócić i pokutować!” (21.07.1981).

Pokuta za grzeszników. „By czyniono pokutę za grzeszników!” (7.08.1981). „Będę modlić się do mojego Syna, by nie karał świata, ale błagam was, nawracajcie się! Nie możecie sobie wyobrazić tego, co się stanie ani tego, co Ojciec Przedwieczny ześle na ziemię. Dlatego nawracajcie się! Wyrzeknijcie się wszystkiego, czyńcie pokutę” (24.06.1983). „Trzeba możliwie jak najwięcej się modlić i czynić pokutę, ponieważ zbyt mało ludzi nawróciło się dotąd” (1984-1985). „Czyńcie więcej pokuty” (24.04.1982).

Łączność pokuty z praktykami życia duchowego i życiem sakramentalnym. Czyńcie pokutę! Umacniajcie waszą wiarę poprzez modlitwę i sakramenty” (8.08.1981). „Niech się wszyscy dalej modlą, czynią pokutę i nawracają się” (21.04.1982). „Czyńcie pokutę i pomagajcie słabym” (1983 lub wcześniej), „módlcie się, pośćcie, czyńcie pokutę” (29.08.1982).

Wielki Post. „To jest czas pokuty i nawrócenia” (25.02.2004). „W tym świętym czasie pokuty” (18.03.2003), „w tym czasie wyrzeczeń, modlitwy i pokuty na nowo wzywam was: idźcie, wyspowiadajcie się ze swoich grzechów” (25.02.2009). Adwent. „Wzywam was, by ten szczególny czas przygotowania był czasem modlitwy, pokuty i nawrócenia” (2.12.2010). „Wzywam was, byście się przygotowali do Bożego Narodzenia przez pokutę” (5.12.1985).

Wytrwałość w pokucie i praktyce życia duchowego. „Pragnę wezwać was do wytrwałej modlitwy i pokuty” (26.07.1984). „Nie chcę więcej was upominać: w zamian tego chcę jeszcze raz wezwać was do modlitwy, postu i pokuty” (28.01.1987). „Zbyt wiele osób, po tym, jak zaczęły się tutaj modlić, nawracać, pościć i czynić pokutę, szybko zapomina, gdy wraca do domów, i powraca do swoich złych zwyczajów” (24.04.1984).

Msza Święta

Częsta, nawet codzienna Msza Święta. „Proszę, byście okazali mi miłość, przychodząc na Mszę, a Pan obficie wam wynagrodzi” (21.11.1985). „Często chodźcie na Mszę Świętą i przystępujcie do Komunii” (23.06.1982), „żyjąc każdego dnia Mszą Świętą, odczujecie potrzebę świętości i będziecie wzrastać w świętości” (25.01.1998), „zaspaliście z modlitwą i nieliczni z was przychodzą na Mszę. Przetrzymajcie dni pokus!” (17.01.1985). „Przychodźcie na Mszę, bo jest to czas darowany wam” (21.11.1985).

Znaczenie Mszy Świętej. „Msza, najwznioślejszy i najmocniejszy akt waszej modlitwy, niech będzie centrum waszego życia duchowego” (2.08.2008). „Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i słuchania Mszy. Pragnę, by wasza Msza była doświadczeniem Boga” (16.05.1985).

Przeżywanie Mszy Świętej. „Pragnę was wezwać do przeżywania Mszy Świętej. Jest was wielu, którzy odczuliście piękno Mszy Świętej, ale są i tacy, którzy niechętnie przychodzą. Ja was wybrałam, drogie dzieci, a Jezus wam daje swoje łaski we Mszy. Dlatego przeżywajcie świadomie Mszę Świętą i niech przybycie na nią będzie dla was radosne. Z miłością przychodźcie i przyjmujcie Mszę Świętą” (3.04.1986). „Msza Święta, małe dzieci, niech będzie dla was nie zwyczajem, lecz życiem” (25.01.1988).

Kanadyjscy księża pytają przez Mariję o nabożeństwa odprawiane bez udziału księdza oraz o to, czy należy raczej jechać do pobliskiego miasta, by wziąć udział we Mszy. Matka Boża odpowiada: „Mszy Świętej nie można zastąpić niczym innym”. Marija dodaje, że lepiej pojechać na Mszę do pobliskiego miasta (21.01.1991).

Marija nie przyszła na Mszę Świętą, ponieważ pozostała z innymi uczęszczającymi na nauczanie religijne, odpowiadając na zadane przez nich pytania dotyczące objawień. „Lepiej zrobiłabyś, przychodząc na Mszę, niż zaspokajając ludzką ciekawość!” (8.10.1991).

O właściwym zachowaniu w trakcie Mszy Świętej. Marija mówi, że Matka Boża jeszcze wezwała ludzi, a zwłaszcza młodzież, do zachowywania porządku w czasie Mszy (23.08.1984). „Słuchajcie uważnie na Mszy Świętej. Bądźcie dobrze wychowani. Nie rozmawiajcie podczas Mszy Świętej” (19.02.1982), „słuchajcie uważnie Mszy!” (2.03.1982). „Msza jest największą modlitwą Boga. Wy nigdy nie zdołacie pojąć jej wielkości. Dlatego musicie być doskonali i pokorni na Mszy” (1983 lub wcześniej).

Przygotowanie do Mszy i dziękczynienie. Przyjmowanie Komunii Świętej. „Kiedy idziecie na Mszę, wasza droga od domu powinna być czasem przygotowania do Mszy. Musicie też przyjmować Komunię z otwartym i czystym sercem… Czystość serca i otwarcie! Nie wychodźcie z kościoła bez odpowiedniego aktu dziękczynienia” (10.1984). „Nie przeżywacie Mszy Świętej tak, jak powinniście. Gdybyście wiedzieli, jaką łaskę i jakie dary otrzymujecie, każdego dnia przygotowywalibyście się do niej przynajmniej przez godzinę” (1985). „Musicie się do niej [Mszy Świętej] przygotowywać”(1983 lub wcześniej).

„Drogie dzieci, nie mogę wam pomagać (…), jeżeli nie żyjecie Mszą” (25.10.1993).

Post

Wielkie znaczenie postu. „Szczególnie zachowujcie post (…), by zrealizował się cały plan, który Bóg planuje tutaj w Medziugorju” (26.09.1985).

Post i modlitwa. „Módlcie się możliwie jak najwięcej i pośćcie! (…) Musicie być wytrwali w modlitwie i w poście” (31.12.1982).

Widzący pytają Matkę Bożą: Jaki post jest najlepszy? „Post o chlebie i wodzie” (koniec sierpnia 1981). „Najlepszy post jest o chlebie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, można zawiesić prawa natury” (21.07.1982).

Wezwanie do regularnego postu w środy i piątki. „Chciałabym, aby w tych dniach ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! By pościli surowo w środę i piątek (…)”. Matka Boża wezwała, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą wolą (14.08.1984).

Konieczność postu. „Miłosierdzie nie może zastąpić postu. Ci, którzy nie mogą pościć, mogą jednak zastępować go modlitwą, miłosierdziem i spowiedzią; wszyscy jednak, z wyjątkiem chorych, muszą pościć” (21.07.1982).

Wezwanie dla wszystkich, krok po kroku. Mirjana: Dla Matki Bożej post jest o chlebie i wodzie. Prosi o środy i piątki. Nie prosi o post, tych którzy są chorzy, tych którzy są naprawdę chorzy. Mówi, że mogą oni przez modlitwę poznać, co innego mogą czynić w zamian za post o chlebie i wodzie. Jeśli nie pościliście jeszcze dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, jeśli nie mówiliście całego Różańca we wszystkie dni, zasugerowałabym wam, byście zaczęli tak, jak Matka Boża zaczęła z nami, kiedy objawiła się w Medziugorju. Poprosiła siedem „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” oraz „Wierzę w Boga” na kolanach każdego dnia. I potem po czasie poprosiła o Różaniec chwalebny i poprosiła o post w piątki. I potem po kilku miesiącach poprosiła o radosny, potem bolesny i potem o post w środy. Szła więc krok po kroku. I wy możecie wziąć to za przykład. Idźcie krok po kroku. Ważne jest, by próbować czynić to z miłością” (2008).

Różne posty. Droga wzrastania do podjęcia postu w pełni według wskazań Matki Bożej. „W czwartek [dzień Eucharystii] niech każdy znajdzie własny sposób poszczenia: ten, kto pali, niech się powstrzyma od palenia; ten, kto pije alkohol, niech go nie pije. Niech każdy zrezygnuje z czegoś, co jest mu drogie.” (1.03.1984). „Jeśli nie macie siły, żeby pościć o chlebie i wodzie, możecie rezygnować z różnych rzeczy. Byłoby bardzo dobrym zrezygnować z telewizji, bo po obejrzeniu programów jesteście rozproszeni i nie możecie się modlić. Możecie zrezygnować z alkoholu, z papierosów i z innych przyjemności. Sami wiecie, co powinniście robić” (8.12.1981).

Dar postu. „Módlcie się (…) o dar postu” (17.04.1986).

Post drogą do przyjęcia Jezusa. „Wasz Zbawiciel jest tutaj z wami. Co przeszkadza waszym sercom, by Go przyjąć? Co jest w nich tak fałszywego? Oczyśćcie je postem i modlitwą” (2.01.2006). „Post i modlitwa niech będą waszą bronią w przybliżaniu się i poznawaniu Jezusa, mojego Syna” (2.01.2007). „Wzywam was, byście postem i modlitwą utorowali drogę, którą mój Syn wejdzie do waszych serc” (2.06.2010).

Post z serca. „Wzywam was, byście zaczęli pościć z serca (…), pośćcie i módlcie się sercem!” (20.09.1984).

Post w ukryciu. „Jeśli przez post chcecie uzyskać łaskę od Boga, niech nikt nie wie, że pościcie!” (28.01.1987).

Odnowienie postu. Wytrwałość w poście. „Niektórzy zaczynają modlić się i pościć, jak zostało im wskazane, ale bardzo szybko się nużą i tracą w ten sposób łaski już otrzymane” (29.08.1983). Matka Boża przekazuje orędzie ze smutkiem i we łzach. „Zbyt wiele osób, po tym, jak zaczęły się tutaj modlić, nawracać, pościć i czynić pokutę, szybko zapomina, gdy wraca do domów, i powraca do swoich złych zwyczajów” (24.04.1984), „proszę was, byście odnowili post i modlitwę w swoich rodzinach” (25.07.1991). „Kiedy mówiłam wam: (…) pośćcie (…), wy te orędzia przyjęliście powierzchownie. Zaczęliście nimi żyć, ale potem odłożyliście je, ponieważ było to dla was trudne. Nie, drogie dzieci, kiedy coś jest dobre, trzeba w dobrym wytrwać” (25.03.1992). „Pragnę zachęcić was, byście z otwartym sercem nadal żyli postem” (25.03.2007).

Dłuższe posty. Orędzie dla Vicki i Jakova: „Nie zaniedbujcie modlitwy. Proszę was oboje, byście przez tydzień pościli o chlebie i wodzie” (20.09.1981). Dla widzących: „pośćcie jutro o chlebie i wodzie. Później będziecie pościć przez cały tydzień o chlebie i wodzie” (19.10.1981). „Odprawiajcie nowenny, poszcząc i czyniąc wyrzeczenia, by szatan był daleko od was, a łaska wokół was” (25.07.2005).

Post zwycięża szatana, wstrzymuje wojny. „Proszę was, byście zwyciężyli szatana. Bronią, którą można go zwyciężyć, jest post i modlitwa” (25.06.1992). „Kto pości, nie lęka się zła (…), tylko przez modlitwę i post nawet wojny mogą być powstrzymane, wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością” (25.01.2001).

Post prowadzi nas ku nowym czasom. „Z wami pragnę odnowić modlitwę i wezwać was do postu, który pragnę przedstawić swojemu synowi Jezusowi na nadejście nowej epoki, epoki wiosny” (25.10.2000).

Spowiedź

Konieczność spowiedzi. „Niech spowiedź święta będzie dla was pierwszym aktem nawrócenia” (25.11.1998), „wzywam was do całkowitego wyznania i spowiedzi z grzechów, do oczyszczenia” (2.07.2011).

Regularna, częsta spowiedź. „Trzeba głęboko wierzyć, spowiadać się regularnie i tak samo przystępować do Komunii. To jedyne zbawienie” (10.02.1982). „Pragnę wezwać was wszystkich do spowiedzi, nawet jeśli spowiadaliście się przed kilkoma dniami. Pragnę, byście moje święto [Zwiastowanie] wszyscy przeżyli w swoim wnętrzu” (24.03.1985).

Spowiedź comiesięczna. „Comiesięczna spowiedź będzie lekarstwem dla Kościoła na Zachodzie” (6.08.1982). „Trzeba zachęcać ludzi, by spowiadali się co miesiąc, zwłaszcza w pierwszą sobotę” (6.08.1982).

Spowiedź także szczególnie w Wielkim Poście. „W tym czasie wyrzeczeń, modlitwy i pokuty na nowo wzywam was: idźcie, wyspowiadajcie się ze swoich grzechów, by łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was przemieniała” (25.02.2009).

Odrzucenie grzechu i wejście na drogę zbawienia. „Przez spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi porzućcie grzech i zdecydujcie się na świętość” (25.02.2007). „Przez spowiedź z grzechów wyrzeknijcie się tego wszystkiego, co oddalało was od mojego Syna i czyniło wasze życie pustym i nieudanym. Powiedzcie sercem «tak» Ojcu i wejdźcie na drogę zbawienia” (2.05.2011).

Pokora i łagodność. Wyrzeknięcie się pychy. „Przychodzę dzisiaj do was, by poprowadzić was drogą pokory i łagodności. Pierwszą stacją na tej drodze, dzieci moje, jest spowiedź. Wyrzeknijcie się swojej pychy i uklęknijcie przed moim Synem. Zrozumcie, dzieci moje, że nic nie macie i nic nie możecie. Jedynym, co jest wasze i co wy posiadacie, jest grzech. Oczyśćcie się i przyjmijcie łagodność i pokorę” (2.07.2007).

Otwarcie serc. Pokój z Jezusem. „Otwórzcie wasze serce, małe dzieci, przez świętą spowiedź Bogu” (25.11.2002). „Nie możecie, małe dzieci, urzeczywistnić pokoju, jeśli nie jesteście w pokoju z Jezusem. Dlatego wzywam was do spowiedzi, by Jezus był waszą prawdą i pokojem” (25.01.1995).

Pismo Święte

Codzienna lektura Pisma Świętego. „Wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niech będzie na widocznym miejscu, aby was zawsze pobudzała, byście ją czytali i modlili się” (18.10.1984).

Pismo Święte na widocznym miejscu w rodzinie. Czytanie Pisma Świętego. „Umieśćcie, małe dzieci, Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie i czytajcie je i żyjcie nim” (25.08.1996). „Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w swojej rodzinie, czytajcie je, rozmyślajcie i uczcie się, jak Bóg miłuje swój lud” (25.01.1999). „Nie zapomnijcie, małe dzieci, o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu i dajcie świadectwo swoim życiem, że wierzycie i żyjecie Słowem Bożym” (25.01.2006). „Umieśćcie Pismo Święte na widocznym miejscu w waszej rodzinie i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą w Bogu” (25.01.2007).

Pismo Święte drogą do odnowienia modlitwy w rodzinach. „Wzywam was, byście przez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w swoich rodzinach” (25.09.1999). „Każda rodzina musi się modlić modlitwą rodzinną i czytać Biblię!” (14.02.1985). „Przez modlitwę i czytanie Pisma Świętego niech wejdzie do waszych rodzin Duch Święty, który was odnowi” (25.04.2005).

Lektura fragmentów odnoszących się do nadchodzących świąt i do okresów liturgicznych. W Adwencie. „Czytajcie zwłaszcza szczególne fragmenty w Biblii, które dotyczą Adwentu” (14.12.1992). Przed Wielkanocą. „Czytajcie więcej Pismo Święte, zwłaszcza fragmenty odnoszące się do tego czasu” (5.04.1992).

Pismo Święte a znaki czasu. „Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście zrozumieli znaki tego czasu” (25.08.1993). „Módlcie się i czytajcie Pismo Święte, byście przez Pismo Święte odkryli orędzie dla was przez moje przyjście” (25.06.1991).

Różaniec

Modlitwa na różańcu. „Weźcie różaniec i módlcie się” (2.02.1990). „Różaniec nie jest ozdobą domu, a często ludzie używają go tylko do tego. Powiedz wszystkim, by się na nim modlili” (18.03.1985).

Codzienny Różaniec. „Niech wierni rozważają każdego dnia życie Jezusa, kiedy modlą się na różańcu” (1985). „Módlcie się na różańcu każdego dnia” (4.07.1981). „Wszystkie wasze modlitwy bardzo mnie poruszają, zwłaszcza wasz codzienny Różaniec” (1987).

Przynajmniej trzy części dziennie. „Chciałabym, aby w tych dniach ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! (…), by odmawiali każdego dnia choćby Różaniec: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne”. Matka Boża wezwała, by to orędzie zostało przyjęte nieugiętą wolą (14.08.1984). „Codziennie odmawiajcie wszystkie trzy części Różańca za niewierzących” (18.03.1991).

„Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję waszych modlitw. Błagam was, weźcie różaniec w swoje ręce, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Trzymajcie go mocno! Módlcie się z całego serca w tych trudnych czasach” (18.03.1992).

„Wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą modlić się na różańcu (…), byście modlili się na różańcu i by Różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością. W ten sposób zrozumiecie, dlaczego tak długo jestem z wami. Pragnę nauczyć was modlić się” (12.06.1986).

Różaniec w rodzinach. „Proszę rodziny (…), by modliły się na różańcu wspólnie w rodzinie” (27.09.1984). „Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci, wasze rodziny. To jest droga wiodąca do zbawienia” (2.02.1990).

Różaniec u księży i zakonników. Marija: Pani, co pragniesz polecić kapłanom? „Wzywam was, byście wszystkich wezwali do modlitwy na różańcu. Różańcem przezwyciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół katolicki. Módlcie się na różańcu, wszyscy kapłani! Poświęćcie czas na Różaniec” (25.06.1985). „Wzywam wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnice, by modlili się na różańcu i uczyli innych modlić się. Różaniec, małe dzieci, jest mi szczególnie drogi. Przez Różaniec otwórzcie mi swoje serce, bym mogła wam pomóc” (25.08.1997).

Różaniec przezwycięża wszelkie trudności. „Kiedy jesteście zmęczeni i chorzy, i nie widzicie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem” (25.04.2001).

Różaniec zwycięża szatana. „Szatan chce silniej oddziaływać teraz, kiedy wie, że oddziałuje. Drogie dzieci, przyobleczcie się w zbroję i z różańcem w ręku zwyciężcie go!” (8.08.1985). „Niech różaniec zawsze będzie w waszych rękach jako znak dla szatana, że należycie do mnie” (25.02.1988). „Najlepszą bronią, której można użyć przeciwko szatanowi, jest Różaniec” (1.08.1990).

Różaniec czyni cuda. „Bóg posłał mnie między was, bym wam pomogła. Jeśli chcecie, przyjmijcie Różaniec! Już sam Różaniec może dokonać cudów na świecie i w waszym życiu” (25.01.1991).