Objawienia medziugorskie

Zarys wydarzeń

Medziugorje jest niewielką wioską położoną na południu Europy, na Półwyspie Bałkańskim, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981 roku na terenie tamtejszej parafii sześciorgu dzieciom zaczęła się objawiać Matka Boża. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego trojgu z nich Maryja objawia się codziennie, pozostałym trojgu przestała się już objawiać każdego dnia, a objawia się bądź raz w roku, bądź raz w miesiącu. Osoby widzące Matkę Bożą i rozmawiające z Nią, na początku objawień były w wieku od 10 do 16 lat, dziś są już dorosłe, żyją w małżeństwach, mają swoje rodziny.

Medziugorje stało się znaczącym miejscem na mapie światowego ruchu pielgrzymkowego. Centrum codziennego życia religijnego stanowi tam wieczorna Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba. Miejscami modlitwy są też Podbrdo – Wzgórze Objawień, oraz Križevac – Góra Krzyża. Do Medziugorja przybywają liczni pielgrzymi – osoby świeckie, jak również duchowne, zarówno indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych. Medziugorje w ciągu trzydziestu pięciu lat objawień odwiedziło już kilkudziesięciu biskupów, w tym kilku kardynałów, setki tysięcy osób duchownych, miliony wiernych świeckich. Jest ono dla pielgrzymów miejscem modlitwy i nawrócenia, miejscem powrotu do wiary i pogłębienia relacji z Bogiem. Potwierdzają to niezliczone wręcz świadectwa.

Matka Boża w odniesieniu do Medziugorja mówi: „Pragnę, byście zrozumieli, że tutaj chcę stworzyć nie tylko miejsce modlitwy, ale i spotkania serc. Pragnę, by moje, Jezusa i wasze serce przemieniły się w jedno serce miłości i pokoju” (25 lipca 1999).

Przesłanie Matki Bożej

Matka Boża przynosi światu przesłanie pokoju i pojednania. Prowadzi do Boga. Określa siebie Królową Pokoju. W swoich orędziach prosi każdego przede wszystkim o nawrócenie oraz o modlitwę.

Wzywa do codziennej Mszy Świętej, do częstej spowiedzi, do postu o chlebie i wodzie w środy i w piątki, do pokuty, do czytania Pisma Świętego każdego dnia oraz do codziennego odmawiania Różańca. Maryja twierdzi, iż obudzenie wiary na nowo jest rzeczą konieczną. „Jest tylko jeden Bóg i jedna wiara” (29 czerwca 1981).

Ponadto, jak sama zaznacza, przyszła wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni, mówi, iż potem nie będzie się ukazywać więcej na ziemi. Objawienia medziugorskie mogą więc być postrzegane jako wypełnienie wszystkich objawień maryjnych, zwłaszcza tych z ostatnich stuleci, nasilających się jeszcze w minionym i obecnym wieku.

Widzący

Mirjana Dragićević-Soldo urodziła się w 1965 roku w Sarajewie. Ostatnie codzienne objawienie miała na Boże Narodzenie w 1982 roku. Tego dnia Matka Boża powierzyła jej ostatnią, dziesiątą tajemnicę, i obiecała, że przez całe życie będzie się objawiać raz w roku, każdego osiemnastego dnia marca. Oprócz tego, obecnie Mirjana ma też objawienia każdego drugiego dnia miesiąca. Modli się wówczas z Maryją za niewierzących. Mirjana jest mężatką, ma dwoje dzieci. Wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. W początkach objawień uczyła się w Sarajewie, nie mając kontaktu na co dzień z pozostałymi widzącymi. To ona wraz z wybranym przez siebie księdzem, ojcem Petarem Ljubičićem, ma ogłosić światu dziesięć tajemnic. Z Matką Bożą modli się też specjalną modlitwą, którą będzie mogła w swoim czasie ujawnić dla pożytku wiernych. Królowa Pokoju powierzyła jej szczególną intencję – ma modlić się za niewierzących – ludzi, którzy nie poznali miłości Bożej.

Ivanka Ivanković-Elez urodziła się w 1966 roku w Bijakovići, wiosce należącej do parafii Medziugorje. Zobaczyła Matkę Bożą jako pierwsza. Codzienne objawienia miała do maja 1985 roku, kiedy otrzymała od Matki Bożej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Od tamtego czasu Matka Boża ukazuje się jej raz w roku, w rocznicę objawień – 25 czerwca. Ivanka jest mężatką, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w pobliżu Medziugorja. Prowadzi ciche, spokojne i rodzinne życie. Matka Boża wyjawiła Jej też wiele faktów odnośnie do przyszłości świata; powierzyła jej szczególną intencję – modlitwę za rodziny.

Jakov Čolo urodził się w 1971 roku w Sarajewie. Jest najmłodszym z widzących, z pierwszych lat objawień dał się zapamiętać jako naturalnie spontaniczny, radosny chłopiec. Codzienne objawienia miał do września 1998 roku, kiedy otrzymał od Matki Bożej ostatnią, dziesiątą tajemnicę. Od tego czasu ma objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Jakov jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w Medziugorju. Matka Boża powierzyła mu szczególną intencję – ma modlić się za chorych.

Marija Pavlović-Lunetti urodziła się w 1965 roku w Bijakovići. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia, Matka Boża powierzyła jej dziewięć tajemnic. Za pośrednictwem widzącej Mariji Królowa Pokoju przekazuje orędzia dla świata – każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca, a wcześniej w latach 1984-1987 przekazywała też orędzia czwartkowe. Marija jest mężatką, ma czworo dzieci, wraz z rodziną mieszka we Włoszech. Niekiedy podróżuje po świecie, niosąc przesłanie Królowej Pokoju do różnych narodów i kontynentów. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję – modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu.

Ivan Dragićević urodził się w 1965 roku w Bijakovići. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia, a Matka Boża do tej pory powierzyła mu dziewięć tajemnic. Ivan jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z rodziną mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kilkakrotnie w ciągu roku przyjeżdża do Medziugorja. Spotyka się wtedy ze swoją grupą modlitewną – z ludźmi, z którymi zwykł się modlić, kiedy mieszkał jeszcze w Medziugorju. Często podczas tych spotkań modlitewnych ukazuje się mu Królowa Pokoju, dając orędzie. Ponadto Ivan zapraszany jest do wielu krajów, podróżuje po świecie szerząc przesłanie pokoju Matki Bożej, która powierzyła mu szczególną intencję – modlitwę za młodzież i kapłanów.

Vicka Ivanković-Mijatović urodziła się w 1964 roku w Bijakovići. Jest najstarszą z widzących. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. Matka Boża powierzyła jej do tej pory dziewięć tajemnic. Vicka jest mężatką, ma dwoje dzieci i mieszka w pobliżu Medziugorja. Vicka ma problemy zdrowotne. Przebywała kilkakrotnie przez dłuższy czas w różnych szpitalach. Spośród widzących to właśnie jej Matka Boża przez najdłuższy czas opowiadała o swoim życiu. Notatki z tego opowiadania widząca będzie mogła upublicznić, gdy Królowa Pokoju pozwoli jej na to. Matka Boża powierzyła jej szczególną intencję – modlitwę za chorych.

Dlaczego właśnie te osoby Najświętsza Maryja Panna wybrała, by się im ukazywać? Widzący pewnego razu zapytali Ją o to: Dlaczego ukazujesz się nam? Nie jesteśmy lepsi od innych”, na co Ona odpowiedziała: „Nie wybieram koniecznie najlepszych” (26 czerwca 1981).

Badania naukowe

Widzący z Medziugorja wielokrotnie poddawani byli badaniom naukowym prowadzonym zarówno przez poszczególnych specjalistów, jak również przez kilkunastoosobowe międzynarodowe zespoły badawcze, także w czasie objawień i za pomocą skomplikowanej aparatury medycznej.

Dla przykładu, w 1984 roku prof. Henri Joyeux wraz z grupą francuskich ekspertów prowadził badania widzących. Stwierdził on brak oszustwa, a także duże prawdopodobieństwo szczerości osób mających ekstatyczne widzenia Matki Bożej. W dwudziestą czwartą rocznicę objawień, w 2005 roku, przeprowadził kolejne badania, potwierdzając wcześniejsze wnioski.

Jedno z pełniejszych badań naukowych przeprowadzone zostało przez siedemnastoosobową francusko-włoską komisję naukową i teologiczną. We wniosku z tych badań, opublikowanym w styczniu 1986 roku, stwierdza się, że należy wykluczyć oszustwo, złudzenie, patologiczne halucynacje oraz czysto naturalne wyjaśnienie badanych zjawisk. Ponadto komisja orzekła, że należy mówić o duchowym i moralnym rozwoju widzących od początku objawień, a także o zbieżności pomiędzy zjawiskami badanymi a tymi, które są opisywane w teologii mistycznej.

Stanowisko Kościoła

Oficjalne, obowiązujące do dziś stanowisko Kościoła wobec wydarzeń w Medziugorju zawarte jest w Oświadczeniu z Zadaru, wydanym przez Episkopat byłej Jugosławii w kwietniu 1991 roku. Streszcza się ono w łacińskim sformułowaniu non constat de supernaturalitate, co oznacza, że Kościół wstrzymuje się z osądem wydarzeń, potwierdzającym autentyczność objawień bądź uznającym je za fałszywe. W Oświadczeniu z Zadaru Kościół dostrzega, iż Medziugorje jest miejscem licznych pielgrzymek, a zarazem nie wskazuje, że w objawieniach jest coś sprzecznego z wiarą. Każdy wierny może więc udać się tu z pielgrzymką, a także świadczyć o dobru i nawróceniu, jakie dokonuje się za przyczyną Matki Bożej z Medziugorja.

Ostatnio objawienia medziugorskie badała komisja powołana przez papieża Benedykta XVI w marcu 2010 roku. Przewodniczył jej kard. Camillo Ruini. Komisja zakończyła prace w styczniu 2014 roku. Wyniki swoich badań przedstawiła Kongregacji Nauki Wiary, nie są one jeszcze publicznie ogłoszone.

Zgodnie z praktyką Kościoła uznanie objawień prywatnych zwykle nie następuje przed ich zakończeniem, natomiast negatywna ocena, na przykład w przypadku rozbieżności z prawdami wiary, zapada często w czasie ich trwania. Tymczasem, co trzeba tu zaznaczyć, Kościół wciąż przygląda się objawieniom medziugorskim, trwającym już od trzydziestu trzech lat, i nie widzi w nich nic niezgodnego z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej. Warto też zauważyć, iż istnieje wielka liczba świadectw nawróceń i innych łask doznanych za sprawą Medziugorja.

Tajemnice

Od początku objawień Matka Boża przekazuje widzącym tajemnice. Docelowo każdy z widzących ma ich otrzymać dziesięć. Troje widzących – Mirjana, Ivanka oraz Jakov – otrzymali już wszystkie tajemnice, pozostali – Ivan, Marija i Vicka – znają ich po dziewięć. Według relacji widzących tajemnice dotyczą przyszłych losów Kościoła i świata, a trzecia z nich dotyczy nadprzyrodzonego, pięknego, trwałego znaku, który ma zostać dany na Wzgórzu Objawień w Medziugorju. Jeszcze po zrealizowaniu się tej tajemnicy jedno z widzących będzie miało codzienne objawienia. Pierwsze trzy tajemnice stanowią ostrzeżenia dla świata, pozostałe związane są z jego bolesnym oczyszczeniem, karą dla niego. Mogą one zostać złagodzone dzięki naszej modlitwie i postowi. Większość tajemnic, które otrzymali widzący, jest identyczna, jednak pojedyncze z nich różnią się od siebie. Mirjana wybrała franciszkanina o. Petara Ljubičića, któremu na dziesięć dni przed wypełnieniem się każdej tajemnicy wyjawi jej treść, po czym razem będą modlić się i pościć o chlebie i wodzie przez siedem dni. Dopiero na trzy dni przed wskazaną datą wypełnienia się tajemnicy o. Petar wyjawi światu jej treść.

Matka Boża powiedziała widzącej Mirjanie w 1982 roku: „Ten wiek jest we władzy diabła, ale kiedy wypełnią się tajemnice, które zostały wam powierzone, jego władza zostanie zniszczona”. Maryja prosi nas o modlitwę o pokój, aby zapanował „czas pokoju” (25 czerwca 1995), a także o post, który pragnie ofiarować Jezusowi na nadejście „nowej epoki, epoki wiosny” (25 października 2000).

Uzdrowienia i cuda

Od początku objawieniom medziugorskim towarzyszy niezwykłe nadprzyrodzone działanie Boga.

Czasem mają miejsce znaki i cuda. Należy do nich na przykład tzw. cud słońca – słońce przez chwilę wiruje, miga, porusza się bądź w inny sposób zmienia swój kształt czy kolor. Nie należy jednak ani doszukiwać się takich cudów, ani ich wypatrywać. Bóg daje je niespodziewanie tym, którym chce i zawsze są one wtedy oczywiste. Służą umocnieniu wiary. Widząca Mirjana przestrzega nas: każdy z nas pragnie cudu, ale nie chce uczynić cudu w sobie – to bowiem dzięki modlitwie i nawróceniu dokonują się cuda w nas samych, w naszych sercach, to w mocnej wierze jest nasze zbawienie, a nie w oglądaniu zewnętrznych przejawów Wszechmocy Boga. Królowa Pokoju zwraca też nasze oczy ku naturze, ku pięknie rzeczywistości stworzonej: „żądacie znaków i orędzi, a nie widzicie, że Bóg wzywa was przez każdy wschód słońca o poranku, byście nawrócili się i wrócili na drogę prawdy i zbawienia” (25 września 1998).

Do nadzwyczajnego cudownego działania Boga zaliczają się też między innymi uzdrowienia z nieuleczalnych chorób. Matka Boża zachęca, by modlić się o dar uzdrowienia, ponieważ Bóg udziela łask – choć wedle swojego rozporządzenia, to przecież też wedle naszej wiary. Najważniejsze z możliwych uzdrowień dotyczą każdego z nas, naszej duszy – są to uzdrowienia z naszych ran życiowych, ze słabości czy pozostałości grzechu. Matka Boża zachęca nas: „proście Boga o łaskę uzdrowienia swojego serca” (25 lutego 2000), dane jest ono przez wiarę tym, którzy o nie proszą. W Medziugorju każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej prowadzona jest modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. To Bóg uzdrawia nas przez swoją miłość.

Orędzia

Od początku objawień w Medziugorju Matka Boża rozmawia z widzącymi, którzy przekazują światu Jej słowa, Jej orędzia.

To właśnie orędzia są zupełnie szczególne w objawieniach medziugorskich, to bowiem sama Królowa Nieba mówi do nas.

W pierwszych dniach objawień Maryja prowadziła z widzącymi jedynie krótkie rozmowy, wskazując na potrzebę wiarę i zachęcając do modlitwy, a także modląc się wspólnie z nimi, przez co dawała im przykład.

W pierwszych latach objawień Maryja rozmawiała z widzącymi na różne tematy, odpowiadała na ich pytania, pomagała swoim radami w ich życiu, mówiła o tajemnicach, ale przede wszystkim wzywała dalej do nieustannej modlitwy i całkowitego nawrócenia, nie tylko widzących, ale i parafię oraz ludzi przybywających do Medziugorja; prosiła o przekazywanie Jej przesłania, a przede wszystkim do dawania świadectwa o nim swoim życiem.

Od marca 1984 roku Matka Boża przekazywała czwartkowe, cotygodniowe orędzia, adresowane w pierwszej kolejności do parafian, a przez nich również do pielgrzymów i do całego świata. Od stycznia 1987 roku do dnia dzisiejszego kontynuuje to regularne przekazywanie orędzi, teraz jednak ma to miejsce nie co tydzień, lecz co miesiąc – każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca. Orędzia te tłumaczone są na wiele języków, stanowią zachętę do życia duchowego dla wszystkich ludzi. Orędzia czwartkowe i comiesięczne są najważniejszymi z orędzi, najpełniej wyrażają wezwanie i przesłanie Matki Bożej.

Ponadto od sierpnia 1987 roku Matka Boża ukazuje się Mirjanie każdego drugiego dnia miesiąca, modli się z nią wtedy wspólnie za niewierzących oraz przekazuje jej orędzia.

Poza wymienionymi powyżej, istnieją także inne orędzia, przekazywane przez Maryję w różnym czasie, w różnych miejscach na świecie. Należą do nich między innymi orędzia z corocznych objawień Mirjanie, Ivance oraz Jakovowi, a także te, które Ivan otrzymuje podczas objawień, które mają miejsce, gdy wieczorami spotyka się ze swoją grupą modlitewną w Medziugorju.

Orędzia posiadają wyjątkowe znaczenie – są słowami samej Matki Bożej. Maryja nieustannie wzywa, by przyjąć Jej orędzia: „Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba” (25 czerwca 2002), „czytajcie każdego dnia orędzia, które wam dałam i przemieniajcie je w życie” (25 grudnia 1989).

Objawienia Matki Bożej trwają cały czas, a Ona przekazuje swoje orędzia do dnia dzisiejszego.